گفت و گوی ویژه بازاریابی ازنظر محمدرضا انبیایی در برنامه زنده خونه خوبه

شروع بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک - شبکه 3

 

 

کسب و کارهای کوچک - گردشگری و مشکل نگاه حاکم در این حوزه در بدنه اداره کنندگان کشور - 30 فروردین 96

http://www.aparat.com/v/ThgHt