محمدرضا انبیایی از ویژگی های افراد برای آغاز کسب و کار در برنامه زنده خونه خوبه، شبکه سوم سیما می گوید

ویژگی افراد برای آغاز کسب و کار - محمدرضا انبیائی

 
چگونه کسب و کار ایجاد کنیم - گام اول: ارزیابی ایجادکننده کسب و کار - 10 اردیبهشت 96