برنامه زنده خونه خوبه طرح کسب و کار و تأمین مالی

طرح کسب و کار و تأمین مالی - محمدرضا انبیائی

 

 

 
طرح کسب و کار یک صفحه ای - روش های تأمین مالی - کسب و کارهای کوچک - برنامه زنده شبکه 3 - 20 اردیبهشت 96