محمدرضاانبیایی از انتخابات ، مشارکت و بازاریابی سیاسی در شبکه سوم سیما می گوید

انتخابات؛ مشارکت و بازاریابی سیاسی - محمدرضا انبیائی

 

 

 
ابزارهای بازاریابی سیاسی - افزایش مشارکت مردم در انتخابات - 26 اردیبهشت 96
http://www.aparat.com/v/Xrqg3