گفت و گوی ویژه تلویزیونی تحریم انتخابات و بازاریابی سیاسی در شبکه سوم سیما

تحریم انتخابات و بازاریابی سیاسی-محمدرضا انبیایی

 

 

 
٢٣ اردیبهشت ٩٦ - شبكه ٣ - گفتگوی زنده - اهمیت افزایش مشاركت مردم در انتخابات - راهبردهای بازاریابی سیاسی