گفت و گوی زنده تلویزیونی در مورد پدیده حذف شغل در صنعت ساختمان در شبکه سوم سیما

پدیده حذف شغل در صنعت ساختمان - محمدرضا انبیائی

 
2 خرداد 96 - حذف شغل هایی در حوزه کنترل کیفیت و بازرسی موجب کاهش کیفیت می شود ولی در کاهش قیمت ساختمان تأثیری نداشته است.